Gefaseerde inwerkingtreding Wet werk en zekerheid

Op 10 juni 2014 is het wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen. De wet is op 24 juni 2014 gepubliceerd in het Staatsblad en zal gefaseerd in werking treden.

Wijzigingen per 1 januari 2015

De eerste wijzigingen gaan per 1 januari 2015 in en betreffen de zogenaamde 'flexbepalingen'.

De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • de mogelijkheid om ten nadele van de werknemer af te wijken van de loondoorbetalingsplicht wordt beperkt;
  • een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen mogelijk als die arbeidsovereenkomst een looptijd heeft van langer dan zes maanden;
  • het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen mogelijk indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen;
  • er wordt een aanzegverplichting van kracht, die inhoudt dat de werkgever uiterlijk een maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer kenbaar moet maken of die arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Schending van deze verplichting heeft tot gevolg dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding gelijk aan het loon over de niet in acht genomen termijn (en dus maximaal een maandsalaris) dient te voldoen.

Overgangsrecht

Ten aanzien van de flexbepalingen geldt als uitgangspunt eerbiedigende werking voor arbeidsovereenkomsten aangegaan (en dus niet per se ook ingegaan) voor 1 januari 2015.

De aanzegverplichting krijgt echter wel onmiddellijke werking en geldt dus ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voor 1 januari 2015 gesloten zijn. Dat betekent dat werkgevers vanaf 1 januari 2015 alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moeten aanzeggen. Maar: de eerste vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting is pas op 1 februari 2015 verschuldigd.

Een concurrentiebeding dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst blijft rechtsgeldig als het aan de bij het aangaan van die overeenkomst geldende normen voldeed.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Met ingang van 1 juli 2015 treedt de gewijzigde ketenregeling in werking. De nieuwe regeling laat het aantal schakels in de keten gelijk (drie) maar beperkt de totale duur van de keten tot 24 maanden (in plaats van 36). Om de keten te doorbreken dient de onderbreking tussen twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten minimaal zes (in plaats van drie) maanden te bedragen. De mogelijkheid om bij cao van de wettelijke regeling af te wijken wordt beperkt en er zal eerder sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

Eveneens met ingang van 1 juli 2015 treden de wijzigingen inzake het ontslagrecht in werking treden. Over deze ingrijpende wijzigingen zullen wij u afzonderlijk informeren.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van de op handen zijnde wijzigingen reeds vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrecht-advocaten, Ine van Gorkum, Marjolein Grimmelikhuijsen of Marijke van der Sanden.

Meer nieuwsberichten